Info comuna

Info primarie

Informatii publice

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

Anunt Vanzari Terenuri Extravilane

DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2008
HOTARARE nr.22/2008 aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor intocmit pentru anul 2008 la nivelul comunei Crevedia, judetul Dambovita
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL CREVEDIA

HOTARARE privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor intocmit pentru anul 2008 la nivelul comunei Crevedia, judetul Dambovita

Consiliul local Crevedia intrunit in sedinta ordinara din data de 31.02.2008:

Avand in vedere:

Raportul de specialitate nr.2587/11.03.2008 inaintat de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale;
Expunere de motive nr.3062/21.03.2008 inaintata de catre dl Teoorescu Florin Stefan, primarul comunei Crevedia;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Crevedia;
Prevederile Legii nr.481/2004 privind protectia civila, cu completarile si modificarile ulterioare;
Prevederile art.36 alin (6) lit a pct.8 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul prevederilor art.45 alin (1) din Legea administratiei publice locale, republicata

HOTARASTE:

Art.1- Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor intocmit pentru anul 2008 la nivelul comunei Crevedia, judetul Dambovita.

Art.2- De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspund primarul si secretarul unitatii administrativ teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GOAJGA STEFAN

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
SAREALBA IULIANA

CREVEDIA
HOTARAREA nr.22
Din data de 31.03.2008
4 ex
10.02.2009

www.primariabalesti.ro biliesti.infoprimarie.ro www.primariabirsesti.ro boghesti.infoprimarie.ro singeru.infoprimarie.ro www.turismprundeni.ro