Info comuna

Info primarie

Informatii publice

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

Anunt Vanzari Terenuri Extravilane

DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2008
HOTARARE nr.21/2008 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta intocmit pentru anul 2008 la nivelul comunei Crevedia, judetul Dambovita
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL CREVEDIA

HOTARARE privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta intocmit pentru anul 2008 la nivelul comunei Crevedia, judetul Dambovita

Consiliul local Crevedia intrunit in sedinta ordinara din data de 31.02.2008:

Avand in vedere:

Raportul de specialitate nr.2586/11.03.2008 inaintat de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale;
Expunere de motive nr.3061/21.03.2008 inaintata de catre dl Teoorescu Florin Stefan, primarul comunei Crevedia;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Crevedia;
Prevederile Legii nr.481/2004 privind protectia civila, cu completarile si modificarile ulterioare;
Prevederile art.36 alin (6) lit a pct.8 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul prevederilor art.45 alin (1) din Legea administratiei publice locale, republicata

HOTARASTE:

Art.1- Se aproba Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta intocmit pentru anul 2008 la nivelul comunei Crevedia, judetul Dambovita

Art.2- De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspund primarul si secretarul unitatii administrativ teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GOAJGA STEFAN

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
SAREALBA IULIANA

CREVEDIA
HOTARAREA nr.21
Din data de 31.03.2008
4 ex

10.02.2009

www.primariabalesti.ro biliesti.infoprimarie.ro www.primariabirsesti.ro boghesti.infoprimarie.ro singeru.infoprimarie.ro www.turismprundeni.ro