Info comuna

Info primarie

Informatii publice

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

Anunt Vanzari Terenuri Extravilane

DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2008
HOTARARE nr.20/2008 privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale Consiliului local Crevedia aprobate pentru anul 2008
   anexa-stat de functii si organigrama.pdf
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL CREVEDIA

HOTARARE privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale Consiliului local Crevedia aprobate pentru anul 2008

Consiliul local Crevedia intrunit in sedinta ordinara din luna martie 2008

Avand in vedere:

Raportul de specialitate nr.2397/5.03.2008 inaintat de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale;
Expunere de motive nr.2700/12.03.2008 inaintata de catre dl Teoorescu Florin Stefan, primarul comunei Crevedia;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Crevedia;
H.C.L. nr.192/19.12.2007;
Prevederile art.36 alin (3) lit b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul prevederilor art.45 alin (1) din Legea administratiei publice locale, republicata

HOTARASTE:

Art.1- Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale Consiliului local Crevedia aprobate pentru anul 2008, in sensul suplimentarii cu un post de sofer in cadrul Serviciului de gospodarire comunala si a transformarii unui post vacant de functionar public debutant in functionar debutant, conform anexelor 1 si 2;

Art.2- De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul unitatii administrativ teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GOAJGA STEFAN

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
SAREALBA IULIANA

CREVEDIA
HOTARAREA nr.20
Din data de 31.03.2008
4 ex
10.02.2009

www.primariabalesti.ro biliesti.infoprimarie.ro www.primariabirsesti.ro boghesti.infoprimarie.ro singeru.infoprimarie.ro www.turismprundeni.ro