Informatii utile

INFORMATII UTILE

MINUTA privind desfasurarea sedintei consiliului local din 30.01.2008

ROMANIA Consiliul local al comunei Crevedia Judetul Dambovita COMUNA CREVEDIA Tel./Fax. 0245 - 241840 M I N U T Ă privind desfăşurarea şedinţei Consiliului Local din 30.01.2008 Convocarea consilierilor a fost făcută individual prin dispozitia nr. 27/24.01.2008 fiind inaintate invitatiile de participare inregistrate cu nr. 638 din 25.01.2008 în care au fost precizate: data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei. Preşedintele acestei şedinţe este d-na consilier Petre Florin care, conform prevederilor Legii 215/2001, a fost ales pentru o perioadă de trei luni. Sunt prezenţi toţi cei 15 consilieri, deci şedinţa este legal constituită. La şedinţă participă de drept: dl. Teodorescu Florin Stefan - primarul comunei Crevedia , dl. Toader Gheorghe - viceprimar si d-na Sarealba Iuliana - secretar al comunei. Dl. presedinte supune la vot procesul verbal nr. 14123/21.12.2007 incheiat cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare din data de 21.12.2007.Nu sunt modificari sau completari .Se supune la vot procesul verbal. Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. presedinte trece la ordinea de zi a acestei şedinţe: Dl. primar propune modificarea ordinii de zi cu P.H. privind modificarea Hotararii nr. 167/27.11.2007 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2008 in sensul calcularii taxei hoteliere prin aplicarea cotei de 0.5 % in loc de % cat s-a stabilit initial.- punctul 9. Punctul 10 va fi in loc de punctul 9 din propunerea de ordine de zi iar punctul 11 va fi in loc de punctul 10. Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii cu S.C. ORANGE ROMANIA S.A.in scopul instalarii de echipamente tehnice aferente retelei GSM pe o suprafata de 150 mp aflata in administrarea C.L. Crevedia se va inlocui cu Proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare prin intocmirea studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire , pentru terenul in suprafata de 150 mp,situat in comuna Crevedia,judetul Dambovita Dl presedinte citeste ordinea de zi cu modificarile si completarile aduse: 1. Proiect de hotarare privind anularea hotararilor de consiliu emise in temeiul Legii nr. 15/2003 de catre Consiliul local Crevedia. 2. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar a unor suprafete de teren aflate in domeniul privat. 3. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de achizitii publice intocmit pentru anul 2008. 4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii aprobate pentru anul 2008. 5. Proiect de hotarare privind introducere in domeniul privat a suprafetei de 150 mp. 6. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare prin intocmirea studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire , pentru terenul in suprafata de 150 mp,situat in comuna Crevedia,judetul Dambovita 7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 3541 mp pentru construirea de locuinte"- beneficiar BIRCERI PETRE VALENTIN . 8. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru de vonluntariat ce se va incheia in baza HGR nr. 1579/2005. 9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 167/27.11.2007. 10. Analiza cererilor inaintate in vederea intocmirii documentatiilor de urbanism PUZ: Cererea nr.14111/21.12.2007 - beneficiari BANICA ANDREI GEORGE,POPESCU MANUE si GALATEANU CRISTIAN SORIN ; Cererea nr.245/15.01.2008 - beneficiar CONSTANTIN C. ION ; 11. Diverse. - Dl. presedinte trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind anularea hotararilor de consiliu emise in temeiul Legii nr. 15/2003 de catre Consiliul local Crevedia. Dl. primar - avand in vedere prioritatea pe care o reprezinta finalizarea procesului de restituire a suprafetelor de teren solicitate potrivit prevederilor legilor fondului funciar ,trebuie luate in calcul si identificate toate suprafetele de teren disponibile care pot fi atribuite fostilor proprietari carora li s-a stabilit dreptul de proprietate privata si pana la acest moment nu li s-au atribuit suprafetele de teren Inclusiv celor trecuti pe anexele cu propuneri de despagubiri). La nivelul localitatii Crevedia ,in baza Legii nr. 247/2005 a fost validate Anexa nr. 25 cu un numar de 907 cereri pentru suprafata totala de 192 ha,suprafata ce reprezinta cota de reducere de 9.11 % aplicata la momentul reconstituirii dreptului de proprietate al beneficiarilor Legii nr.18/1991. Pentru a proceda la punerea in posesie a celor aprox 192 ha este necesar punerea la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate a tuturor suprafetelor libere,inclusiv a celor destinate Legii nr. 15/2003. Deasemenea in anul 2006 afost diminuat islazul comunal ,prin hotarare de consilu ,de la 223 Ha la apriximativ 70 Ha,suprafata de 143 ha fiind pusa la dispozitia comisiei locale de fond funciar. In situatia in care cineva opteaza pentru despagubiri ,se va inainta documentatia catre ANRP Bucuresti. Exista posibilitatea de a restitui suprafete de teren celor indreptatiti pe raza localitatii Corbii Mari - Judetul Dambovita,unde exista exces de teren predat de ADS. Exista o rezerva de 2 - 3 ha in spatele fabricii de caramida. 23 de hotarari au fost date pentru suprafata de 500 mp fiecare (in total 11500 mp),iar urmatoarele 7 pentru suprafata de 300 mp fiecare (in total 2700 mp).In total 30 de cereri au fost aprobate prin hotarare de consiliu. Hotararea consiliului local Crevedia nr. 39/27.05..2004 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren d-na MANOLACHE D. VASILICA pentru construirea unei locuinte proprietate personala nu poate fi anulata pentru ca s-a dispus prin hotarare judecatoreasca ,definitiva si irevocabila,punerea ei in aplicare .S-a procedat deja la punerea efectiva in posesie a suprafetei de 300 mp. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.14172/28.12.2007 si expunerea de motive nr. 14173/28.12.2007. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar a unor suprafete de teren aflate in domeniul privat. Dl primar - punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate Crevedia, in vederea punerii efective in posesie a proprietarilor de drept beneficiari ai Legii nr. 247/2005 a suprafetelor de teren trecute in domeniul privat al localitatii prin H.C.L. nr. 40/31.10.2003,este necesara si este consecinta hotararii aprobate anterior. Art.2 Toate suprafetele puse la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Crevedia,vor fi masurate si parcelate topografic,iar in eventualitatea in care se vor stabili unele diferente ,acestea vor fi rectificate in consecinta. 1. Teren arabil intravilan - Satul Crevedia :2,4562 Ha T.81,P.607; 1. Teren arabil intravilan - Satul Darza :2,78 Ha T.57,P.468; 1. Teren arabil intravilan - Satul Samurcasi :0.5316 Ha T.52,P.381; La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.173/10.01.2007 si expunerea de motive nr. 290/15.01.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea programului de achizitii publice intocmit pentru anul 2008. Dl primar: In conformitate cu prevederile O.G. nr. 34/2006,cu completarile si modificarile ulterioare,precum si a HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica a fost intocmit programul de achizitii publice pentru anul 2008,conform anexei,program care va fi publicat pe site-ul Primariei Crevedia si pe SEAP. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.382/27.01.2007 si expunerea de motive nr. 506/21.01.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii aprobate pentru anul 2008. Dl primar: proiectul de hotarare a fost propus iavand in vedere adresa nr. C92250/20.12.2007 inaintata de catre Institutia Prefectului Judetului Dambovita si inregistrata in cadrul Primariei Creveia cu nr. 14073/21.12.2007 si prevederile Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrative - teritoriale judetene si locale La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.507/21.01.2007 si expunerea de motive nr. 608/23.01.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind introducere in domeniul privat a suprafetei de 150 mp. Dl. primar: se impune introducerea in domeniul privat al localitatii 150 mp teren intravilan situat in satul Crevedia,Tarlaua 90,Parcela 701,avand urmatoarele vecinatati: N - Zona protectie HB 706; E - TAP; S - TAP ; V - S.C. AGROLI CREVEDIA S.A., intrucat el nu se afla in domeniul public,dar se afla in fondul de terenuri administrat de catre comisia locala de fond funciar.Scopul consta in concesionarea acestuia pentru montarea unei antene la initiativa firmei S.C. ARCUL DE TRIUMF SRL prin adresa nr. 12159/7.11.2007. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.442/18.01.2007 si expunerea de motive nr. 442/18.01.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. - Dl. presedinte trece la punctul 6 al ordinii de zi: 6. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de concesionare prin intocmirea studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire , pentru terenul in suprafata de 150 mp,situat in comuna Crevedia,judetul Dambovita Dl primar - se impune demararea procedurii de concesionare a suprafetei de 150 mp teren intravilan situat in sat Crevedia,comuna Crevedia,judetul Dambovita,prin intocmirea studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire ,in conditiile legii,ca urmare a initiativei firmei S.C. ARCUL DE TRIUMF SRL . Terenul face parte din domemniul privat al localitatii si este aferent pietei agroalimentare . Studiul de oportunitate si documentatia de atribuire se vor intocmi cu repectarea prevederil O.U.G. nr. 54/2006,respectiv h.G.R. nr. 168/2007 costul acestora fiind suportate de catre concesionar. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.443/18.01.2007 si expunerea de motive nr. 443/18.01.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. presedinte trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ "Introducere in intravilanul localitatii a suprafetei de teren de 3541 mp pentru construirea de locuinte"- beneficiar BIRCERI PETRE VALENTIN . La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.564/23.01.2007 si expunerea de motive nr. 564/23.01.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. presedinte trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru de vonluntariat ce se va incheia in baza HGR nr. 1579/2005. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.13897/17.02.2007 si expunerea de motive nr. 13897/17.12.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. presedinte trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 167/27.11.2007. Dl Grigore - se propune modificarea cotei de de 0.5 % in loc de 5% cat s-a stabilit initial pentru taxa hoteliera conform HCL nr. 167/27.11.2007. La prezentul proiect de hotarare a fost intocmit raportul de specialitate nr.846/30.01.2007 si expunerea de motive nr. 846/30.01.2008. Avizul comisiei este favorabil. Se citeste proiectul de hotarare . Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 14 voturi pentru.Dl Pruna se abtine. Dl. presedinte trece la punctul 10 al ordinii de zi: Analiza cererilor inaintate in vederea intocmirii documentatiilor de urbanism PUZ: Cererea nr.14111/21.12.2007 - beneficiari BANICA ANDREI GEORGE,POPESCU MANUE si GALATEANU CRISTIAN SORIN; Cererea nr.245/15.01.2008 - beneficiar CONSTANTIN C. ION; Comisia de urbanism a analizat cererile si a consemnat in procesul verbal de sedinta aprobarea intocmirii doc PUZ. Dl presedinte supune la vot primul punct al ordinii de zi. Se voteaza cu 15 voturi pentru. Dl. presedinte trece la punctul 11 al ordinii de zi: Diverse - nu sunt discutii. Dl. presedinte declara sedinta inchisa. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R, PETRE FLORIN SAREALBA IULIANA Crevedia ,30.01.2008